חברת גרופהום יזמות בע"מ (להלן: "החברה") מארגנת עמותות בנייה וקבוצות רכישה לקרקעות מדינה במכרזים של רשות מקרקעי ישראל במטרה לחסוך עד 25% פחות לדירות חדשות, ובנוסף מגבשת החברה קבוצות רוכשים לפרויקטים חדשים של קבלנים ויזמים (להלן: "הקבוצה" "הפרויקט"). אתר החברה (להלן: "האתר") משמש כפלטפורמה ייחודית לצורך גיבוש וארגון קבוצות רוכשים למגורים, בכדי לבצע קנייה מרוכזת של דירות חדשות וליהנות מהוזלה משמעותית של כוח קנייה קבוצתי. על מנת להבטיח את הצטרפותכם לאחת מקבוצות הרכישה של גרופהום באחד מהפרויקטים שמארגנת החברה ברחבי הארץ, מאפשרת החברה לבצע הרשמה מוקדמת באתר, ובכפוף למפורט להלן:

1. הזכאות להצטרף לקבוצת הרוכשים של גרופהום ו/או להיפגש עם נציג מכירות של החברה ו/או להגיע לכנס בחירת הדירות בפרויקט הרלוונטי שאליו מעוניין להצטרף הנרשם באתר (להלן: "הדיל"), מוגבלת בהתאם למלאי הדירות הזמין לדיל הנבחר ועל בסיס כל הקודם זוכה, מועד ביצוע ההרשמה ותשלום דמי הרשמה לקבוצה בפגישה מול נציג החברה קובע סדר בחירת הדירות בפרויקט בכנס שיערך על ידי החברה לבחירת הדירות, ואת סדר זימון הפגישות עם נציגי החברה על פי תאריך השלמת ההרשמה המוקדמת באתר.

2. לצורך השלמת ההרשמה לקבוצת הרכישה / לעמותה / לקבוצת רוכשים בהתאם לדיל אליו נרשמים נדרש להזין פרטים מלאים בטופס הרשמה באתר, ידוע לנו כי ההרשמה לפרויקט הנבחר תושלם באופן רשמי רק לאחר זימון לפגישה עם נציג החברה וחתימה על הסכמי הצטרפות רשמיים לפרויקט, מועד הצטרפותנו הרשמי לקבוצה יקבע לפי השלמת התשלום בפועל מול נציג החברה, וכי מועד ההרשמה באתר אינו הקובע ללא השלמת דמי ההרשמה וחתימה על הסכמי ההצטרפות הרשמיים לפרויקט מול נציג החברה.

3. לצורך ביצוע ההרשמה באתר על הנרשמים לבחור את הדיל הרלוונטי עבורם, לבחור את הדירה המועדפת עליהם, ולהזין פרטים אישיים במעמד ההרשמה לדיל הנבחר ולהסכים לתקנון הרשמה זה. אחריות על תקינות הפרטים האישיים שמזינים הנרשמים באתר תהא על הנרשמים בלבד, החברה אינה אחראית לתקינות הפרטים האישיים כפי שנקלטו במערכת על ידי הנרשמים ולא תהיה אחראית לכל טענה מצד הנרשמים לגבי עניין זה.

4. במקרה של חוסר התאמה בין תקנון זה לבין הפרסומים לגבי הפרויקט, יגבר תקנון זה.

5. החברה תשתמש בפרטים הנמסרים על ידי הנרשמים בכדי לעדכן את הנרשמים מפעם לפעם בדילים חדשים שמארגנת החברה ובמיזמים חדשים שהחברה יוזמת והכול בכפוף לחוק התקשורת. בכל זמן נתון ישנה אפשרות לנרשמים ליצור קשר עם החברה על מנת להסירם מרשימת התפוצה של גרופהום בנוסף לשליחת מייל והודעת SMS חזרה במילה "הסר".

6. זכויותינו על פי ההרשמה באתר הינן אישיות, ובלתי ניתנות להסבה ו/או להמחאה, לרבות לבני משפחה.

7. ניתן להירשם באתר למספר דילים שונים בו זמנית, לדוגמה דיל אחד בתל אביב ודיל שני בירושלים.

8. לפני כל פרסום דיל באתר גרופהום  נערך בדיקות כלכליות מקיפות לגבי הדיל המוצע לנרשמים על ידי החברה, אתר גרופהום לא יהיה אחראי לליווי המשתתפים בקבוצת הרוכשים מעבר ליום חתימת ההסכם בין החברה היזמית/קבלנית לבין קבוצת הרוכשים, מלבד לדילים של קבוצות רכישה שמגבשת החברה לקרקעות מדינה במכרזים של רמ"י שאותם היא ו/או מי מטעמה מנהלות בעצמה עד קבלת המפתח לדירה. על הנרשמים לדאוג בעצמם לבדוק את הדירות המוצעות להם על ידי מומחים מטעמם לפני חתימה על הסכמים, כולל הסכמי הרכישה, מפרט הטכני של הדירות, אזור המגורים, וכו'.

9. הודעה על קביעת פגישה עם נציגי החברה ו/או הזמנה לכנס מכירות שעורכת החברה שאליהם יגיעו כל הנרשמים ששילמו דמי הרשמה מוקדמת, תימסר לנרשמים במייל ו/או בטלפון ו/או בהודעת SMS.

10. נרשם אשר קיבל זימון לפגישה עם נציג מכירות / כנס מכירות ולא הגיע בזמן לא יבוא בטענות לחברה, והחברה רשאית להזמין נרשמים נוספים שנרשמו בתור אחריו. באחריות הנרשמים ליצור קשר בשנית עם נציגי המכירות של החברה על מנת לממש את הפגישה עם הנציג שלה הם זכאים.

11. התמונות, המידע, התכניות וההדמיות המוצגות באתר החברה הינם להמחשה בלבד, לרבות חלק מהתכניות שלגביהם אפשרי שטרם התקבל עדיין היתר בנייה וחובת הנרשמים לברר זאת היטב עם נציג המכירות של החברה/הקבלן/היזם לפני חתימה על הסכמים.

12. אתר גרופהום שומר לעצמו את הזכות לעדכן/לשנות את המידע המפורסם באתר מעת לעת ללא שום צורך בהתראה מראש למשתמשים. המשתמשים לא יבואו בטענות בנושא התוכן המפורסם באתר ובאחריותם של הנרשמים בלבד להתעדכן בפרטי הדילים לפני שמצרפים לעסקה או מבצעים פעולה כל שהיא באתר.

תנאי ההצטרפות לקבוצות רכישה שמארגנת החברה לקרקעות מדינה במכרזים של רשות מקרקעי ישראל:

1. עם השלמת ההרשמה באתר החברה הנרשמים מסכימים להשתתף בקבוצת רכישה/בעמותת בניה אשר תאורגן ו/או תנוהל על ידכם, ככל שתאורגן ו/או תנוהל  כאמור, ואשר מטרתה להגיש לרשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות") הצעה  במסגרת מכרז שיפורסם על ידי הרשות לחכור ל- 98 שנים  (עם אופציה לעוד 98 שנים) מגרשים שונים ברחבי הארץ. (להלן: "המכרז" ו"המגרש" בהתאמה) לשם הקמת בניין ו/או בנייני מגורים, ביחד עם יתר חברי הקבוצה/העמותה, והכול בהתאם לתנאי המכרז שיפורסם, ככל שיפורסם, ולהסכם השיתוף שייחתם בינינו לבין חברי הקבוצה/העמותה הנוספים שיבקשו להצטרף לפרויקט.

2. אנו מאשרים כי ידוע לנו שבחלק מהדילים המפורסמים באתר המכרז כאמור טרם פורסם, ולפיכך הרשמתנו הינה כללית בלבד ולצורך גיבוש קבוצה עתידית, ההרשמה נועדה לקבוע את סדר ההצטרפות של חברי הקבוצה/העמותה, אשר תגובש על ידי החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי עם פרסומו של מכרז כאמור על ידי הרשות, ככל שיפורסם.

3. ידוע לנו, כי מדובר בהתארגנות לצורך גיבוש של קבוצת רכישה/עמותת בניה, אשר עתידה להשתתף במכרז שתפרסם הרשות, אם וככל שתפרסם, ולפיכך מובהר וידוע לנו היטב כי לא ניתנה לנו כל הבטחה ביחס לאפשרויות הזכייה במכרז.

4. בחלק מהדילים המפורסמים באתר בשלב זה אין תכנון ראשוני לפרויקט ו/או אומדני עלויות ראשוניים, ואלה ייערכו, אם בכלל, רק עם פרסומו של מכרז ולאחר שיובהרו המגבלות התכנוניות ביחס למגרש שבמכרז. לפיכך, המחירים המוצגים באתר החברה הינם מחירים ראשוניים משוערים בלבד, והם עשויים להשתנות בהתאם למכרז שיפורסם.

5. למארגני הקבוצה אחריות ביחס לגיבוש הקבוצה והגשת ההצעה במכרז, וממועד שהצעתנו תוכרז כהצעה הזוכה, נפעל לבחירתה של נציגות (ועד הקבוצה) אשר תקבל עליה, יחד עם חברת הניהול את ניהול הפרויקט.

6. הקבוצה/ העמותה תידרש לבחור בנק אשר יעמיד לחבריה מימון בנקאי לצורך הקמת הפרויקט (ולא לצורך רכישת הקרקע) וקבלת מימון כאמור ביחס לכלל חברי הקבוצה, יהווה תנאי הכרחי להקמת הפרויקט.

7. לשם השלמת הרשמתנו להצטרפות לקבוצת הרכישה/לעמותה, רצ"ב תשלום של 500 ₪ דמי הרשמה, בתשלום מקוון באתר החברה / בשיק לפירעון מידי לפקודת "גרופהום יזמות בע"מ" / בהעברה בנקאית לחשבון החברה מספר 637003 בנק הפועלים סניף 698 , המהווים דמי הרשמה והוכחת רצינות אשר לא יושבו בשום מקרה.

8. אין ולא תהיה לנו כל טענה, דרישה, תביעה או זכות כלפי חברת גרופהום יזמות בע"מ ו/או כלפי עוה"ד ו/או חברת הניהול ו/או מארגן הפרויקט, אם לא תוגש בשמנו הצעה במכרז ו/או אם לא נזכה במכרז ו/או אם לא יבוצע הפרויקט או אם יבוצע במחירים העולים על סכום אומדן מחירי הדירות המשוער בפרויקט או אם מסיבה כלשהי לא תאושר השתתפותנו בפרויקט על ידי הבנק המממן ו/או אם לא נצורף לקבוצת הרכישה/ לעמותה, מכל סיבה שהיא.

9. זכויותינו על פי טופס הרשמה זה הינן אישיות, ובלתי ניתנות להסבה ו/או להמחאה (לרבות לבני משפחה).

עם חתימת טופס ההצטרפות הרשמי לפרויקט ספציפי מול נציג החברה, יהיה תקנון הרשמה זה בטל ומבוטל, מבלי שתהא לנו כל טענה לגביו.

הירשמו לקבלת עדכונים על הזדמנויות נדל"ן משתלמות