על פי המצב הקיים, אין אסדרה לגבי מי ראוי ורשאי לעסוק בתחום כמארגן קבוצות רכישה, כמו כן, טרם חוקק חוק הקובע קריטריונים ברורים הנדרשים לצורך קבלת רישיון לעיסוק במקצוע כמארגן וקריטריונים לצורך סיווג מארגנים בהתאם לגודל הקבוצה והיקף עלות הפרויקט שאותם הם רשאים לארגן ולנהל, כמו גם דרישות מינימום להסמכות ותארים הנדרשים לצורך ארגון קבוצות רכישה, זאת בניגוד לדין הקיים החל על קבלנים העוסקים בענף הבניה למגורים.

ברכישת דירה מקבלן שהינו גם יזם הפרויקט המוכר את הדירות ומבצע בעצמו את הבניה, הקבלן נדרש לעמוד בכל דרישות הדין בכדי להיות רשאי לעסוק בתחום הקבלנות ובהתאם לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות . בחוק נקבע קריטריונים הנדרשים בכדי להיות קבלן לעבודות בניה, ובין היתר: רישום בפנקס הקבלנים , ומי אלו הזכאים להיות רשומים בפנקס הקבלנים כמפורט בסעיף 4 לחוק:

"

(1) מי שרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים המתנהל על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, תשי"ח-1958, ויש לו שנתיים ניסיון בביצוע עבודות הנדסה בנאיות מתוך חמש השנים שקדמו להגשת בקשתו להירשם בפנקס;

(2) בוגר בית ספר להנדסאים או לטכנאים מתוך רשימת בתי ספר שנקבעו בתקנות ויש לו ארבע שנות ניסיון בביצוע עבודות הנדסה בנאיות מתוך שמונה השנים שקדמו להגשת בקשתו להירשם בפנקס; וכן מי שהוכיח בראיות ובמבחנים שקבע השר בהתייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת, שהוא הנדסאי או טכנאי ויש לו ניסיון כאמור;

(3) מי שהיה לפחות שש שנים מתוך שתים-עשרה השנים שקדמו להגשת בקשתו להירשם בפנקס, מנהל עבודה בעבודות הנדסה בנאיות מהסוג שהוגדר על ידי השר בתקנות כסוג ראשון במעלה, והוכיח זאת בראיות או מבחנים שקבעו השרים כאמור;

(4) מי שעבד כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות שלוש שנים לפחות מתוך חמש השנים שקדמו לתחילתו של חוק זה והגיש תוך שנה מיום תחילת החוק את בקשתו להירשם בפנקס ובלבד שמי שהיה במשך שלוש שנים האמורות חבר בארגון המסונף למרכז הארצי של ארגוני הקבלנים והבונים בישראל יראוהו כמי שעבד באותה תקופה כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות;

(5) תאגיד אשר שניים לפחות מחברי הגוף המנהל בפועל את עסקיו, ובסוגי תאגידים שנקבעו –לפחות אחד, ממלאים אחרי התנאים שבאחת מפסקאות (1) עד (4), וכן שותפות אשר מהשותפים לפחות שניים, ואם היו בה רק שני שותפים – לפחות אחד, ממלאים אחרי התנאים כאמור;

(6) תאגיד או שותפות או יחיד המעסיקים עובדים הממלאים אחרי התנאים שבאחת מפסקאות(1) עד (4), במספר שנקבע בתקנות בהתאם לסיווגם של התאגיד או השותפות או היחיד, ושלא יפחת משנים, ובלבד שלא יהיו זכאים להישאר רשומים בפנקס אלא כל עוד הם מעסיקים עובדים כאמור.

(7) מי שהיה שלוש שנים לפחות חבר בגוף המנהל בפועל תאגיד הרשום בפנקס או שותף לא מוגבל בשותפות הרשומה בפנקס והיה חבר כאמור ביום תחילת חוק זה. "

הדין הקיים מגדיר קריטריונים ברורים לסיווג הקבלן על פי ניסיונו המצטבר בעבודות קודמות והיקף העבודה אותה הוא רשאי לבצע בפרויקט בניה למגורים בהתאם לתקנות רישום קבלנים , על פי התוספת הראשונה לתקנות (תקנה 1) כמפורט להלן:

" קבוצת סיווג ג': בקבוצה זו ייכללו הענפים וענפי המשנה האלה:
100 - ענף ראשי בניה ...
בקבוצה זו עבודות בענפים ובענפי המשנה המנויים לעיל:
סוג 1 - בהיקף כספי עד 4,253 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 2,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;
סוג 2 - בהיקף כספי עד 7,691 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 3,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;
סוג 3 - בהיקף כספי עד 15,381 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 5,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;
סוג 4 - בהיקף כספי עד 30,759 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בנייה או ביצוע עבודות של עד 10,000 מ"ר בבנייה למגורים בלבד;
סוג 5 - בהיקף בלתי מוגבל. "

על פי הדין הקיים, בעוד שיש חוסר ברגולציה בכל הקשור להסדרת העיסוק כמארגן קבוצות רכישה, ישנה הסדרה ענפה וברורה לעיסוק במקצוע כ"קבלן" והותקנו תקנות רבות מכוח חוק רישום קבלנים , ובין היתר: תקנות אגרות רישום קבלנים , תקנות אגרת רישיון קבלנים , קנסות לקבלנים כאמצעי משמעת, תקנות היקף כספי ומהות מקצועית , תקנות הצבת שלטים על-ידי קבלנים רשומים , תקנות רישום קבלנים לפי סוג תאגיד , תקנות סיווג קבלנים רשומים , תקנות ערור מהימנות והתנהגות בניגוד למקובל , ראיות ומבחנים לענפי משנה , רשימת בתי-ספר וקורסים , ועוד.

בהשוואה לאסדרה הקיימת בתחום הקבלנות, מוצע להקים גוף סטטוטורי בשם "רשם המארגנים" שיפעל כישות משפטית עצמאית מתוקף חוק קבוצות רכישה לאחר שיאושר, ויחזיק בסמכויות מקבילות לסמכויות רשם הקבלנים המפורטות לעיל. "רשם המארגנים" יגדיר קריטריונים ברורים ודרישות לעיסוק במקצוע כ"מארגן", ובין היתר: התנאים לרישום בפנקס המארגנים, סיווג מארגן לפי ניסיונו, דרישות הסמכה לעיסוק במקצוע כמארגן, היקף כספי של פרויקט אותו הוא רשאי לארגן, והכול בהשוואה ובהתאמה לרגולציה הקיימת על הקבלנים המפורטת לעיל. רגולציה זאת תצמצם ותמנע מקרים של תרמיות, ותמנע את הסיכויים שהתרחשו הכשלים המפורטים לעיל בקבוצות רכישה הנגרמים על ידי מארגנים חסרי ניסיון ומקצועיות בתחום וכפועל יוצא מכך תגן על הציבור הרחב והצרכנים בשוק הדיור בישראל.

"רשם המארגנים" יפעל בהתאם לפעולתו של "רשם הקבלנים" וינהל את פנקס המארגנים הכולל את כל המארגנים הרשומים ואת סיווגם המקצועי והכספי. מוצע להוסיף להצעת חוק קבוצות הרכישה סעיף שיקבע כי ארגון קבוצות רכישה בהיקף כספי מסוים חייב להתבצע רק בידי מארגן מקצועי "רשום" בפנקס המארגנים. בפנקס יהיה אפשר לבדוק את פרטי המארגן שאיתו הרוכשים חושבים להתקשר בחוזה, ומארגן שלא יעמוד בכל תנאי החוק או יצבור תלונות על התנהלות בלתי ראויה יופעלו נגדו סנקציות ואף יוסר מהמאגר של רשם המארגנים לצמיתות.

הירשמו לקבלת עדכונים על הזדמנויות נדל"ן משתלמות