לאחר סיום שלב קבלת היתר הבניה וחתימה על הסכם מימון מול בנק מלווה לצורך מימון עלויות הבניה, לרוב, נערך מכרז קבלנים והקבוצה מקבלת מספר הצעות שונות ובוחרת בקבלן המתאים ביותר לביצוע העבודה.

הסכם קבלן

בין הקבוצה לקבלן הביצוע הנבחר נחתם חוזה קבלנות בהתאם להוראות חוק החוזים , ובמסגרת חוזה "פאושלי" (מחיר סופי), לרוב, קבוצות רכישה מעדיפות לעבוד מול קבלן ראשי של כל הפרויקט המעסיק תחתיו באופן ישיר קבלני משנה. צורת עבודה זאת מול הקבלן כ"קבלן ראשי" (מכונה גם כ"קבלן מפתח") נוחה יותר לקבוצה, שכן, הקבוצה פועלת מול קבלן אחד המחויב לה מבחינה משפטית והוא הנושא באחראיות המלאה כלפי הקבוצה לניהול והעסקת קבלני המשנה הפועלים באתר באופן ישיר.

הסכם הקבלן נועד לקבוע את היקף ואופי העבודות בפרויקט והתשלומים אותם תשלם הקבוצה לקבלן בהתאם לקצב התקדמות הבניה, וקובע בין היתר: את הסיווג הנדרש של הקבלן לצורך ביצוע הפרויקט, החומרים הנדרשים, לוח הזמנים, לוח תשלומים, שלבי ביצוע, תקופת הבדק, ערבויות ביצוע, ערבות בדק, מדיניות תיקון ליקויי בניה, ביטוח עבודות הבניה, מפרט הטכני של הדירות והביניים, מחירון שינויים, שמירה, השגחה ובטיחות, אחריות לנזקים, העסקת עובדים, אמצעי עבודה, חומרים וטיב ביצוע, ניקוי העבודות ופינוי האתר, מסירת העבודות ואישור גמר, סיום ההסכם, הפרה ותרופות, אופן הפסקת עבודות, סילוק יד הקבלן במקרה של בעיות בפרויקט, ועוד.

כמו כן, לרוב נקבע מנגנון בוררות למקרה שהתגלעו סכסוכים וחילוקי דעות בין הקבוצה לקבלן ביצוע, לרבות לגבי כל הכרוך בהסכם, פירושו או ביצועו, במישרין או בעקיפין, ונקבע כי סכסוכים אלו יתבררו בפני בורר אשר זהותו תקבע על ידי הקבלן והקבוצה בהסכמה, ולבורר יוקנו כל הסמכויות המוקנות עבורו על פי חוק הבוררות.

פיקוח על הבניה

הקבוצה ממנה מטעמה מפקח בניה שיפקח על עבודות הבניה המתבצעות באתר על ידי הקבלן, המפקח משמש העיניים של הקבוצה ומדווח לה מידי חודש לגבי התקדמות הביצוע של הפרויקט עד לסיומו. לרוב, הקבלן מתחייב בהסכם מול הקבוצה למלא אחר הוראות המפקח, לרבות, לגבי השימוש בחומרים וטיבם, טיב המלאכה והעבודות הנעשות ע"י הקבלן, קצב ביצוע העבודות, ושעות העבודה לביצוע העבודות בהתאם לחוקים הקיימים ודרישות הרשויות המוסמכות.

הירשמו לקבלת עדכונים על הזדמנויות נדל"ן משתלמות