לאחר סיום שלב רכישת הקרקע וחתימה על הסכם שיתוף, מתחילה הקבוצה לקדם את היתר הבניה המיוחל באמצעות האדריכל הנבחר לפרויקט, המבצע תכנון קפדני ומפורט של הפרויקט בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה ותקנות התכנון והבניה , ובין היתר: תקנות בקשה להיתר תנאיו ואגרות , חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים , הצמדת מקומות חניה , סטייה ניכרת מתכנית , תכנית איחוד וחלוקה , ותקנות נוספות בהתאם לאופי התכנוני של כל פרויקט לגופו.

שלב הכנת התכניות להגשה אורך כמספר חודשים מתחילת הפרויקט ובהתאם למורכבותו של הפרויקט כך גדלים מספר החודשים לתקופת תכנונו, התכנון מתבצע בתיאום עם המנהל ההנדסי והיועצים השונים בפרויקט, ובהתאמה לצורכי הקבוצה ובשיתוף פעולה עם הנציגות הקובעת את הסטנדרט של מפרט הדירות לפי צורכי הקבוצה עוד בשלבים מוקדמים של תכנון הפרויקט.

מימון בנקאי

לרוב, לקראת סיום התכנון וקבלת היתר הבניה המארגן יחד עם הנציגות מבצע משא ומתן להשגת אשראי וליווי בנקאי לחברי הקבוצה לצורך מימון עלויות הפרויקט. הבנק הנבחר על ידי נציגות הפרויקט מבצע בדיקת יכולת החזר ובדיקה כלכלית באופן פרטני לכל חברי הקבוצה ובהתאמה ליכולת ההחזר של החברים פותח מסגרות אשראי, ובהתאמה לרגולציה הקיימת והמגבלות למתן הלוואות לדיור החלות על הבנקים לפי הוראות בנק ישראל והמפקח על הבנקים.

על פי הרגולציה הקיימת כיום בקבוצות רכישה מבחינת מסגרות אשראי ומימון בנקאי, הבנק המלווה של הפרויקט פותח מסגרות אשראי עד 75% מימון (להלן: "משכנתא" "מימון") משווי הדירה לבעלי דירה יחידה ראשונה, ועד 50% מימון למשקיעים בעלי דירה שנייה.

הבנק פותח לפרויקט חשבון בנק ייעודי שממנו בלבד מתבצעים תשלומי הוצאות הפרויקט לקבלן ונתוני השירותים לקבוצה, ואליו מופקדים כספי החברים בקבוצה מההון העצמי או ממסגרות האשראי בחשבונות הבנק הפרטניים של חברי הקבוצה, לרוב משיכת הכספים מחשבונות החברים באופן פרטני לחשבון הפרויקט מתבצעת בהתאם לקצב התקדמות הבניה פעם ברבעון או באופן דו חודשי לפי בחירה והעדפת נציגות הפרויקט, ובהתאמה לאחוז החלקיות של כל חבר בכלל הוצאות הפרויקט.

הירשמו לקבלת עדכונים על הזדמנויות נדל"ן משתלמות